MPP

mpp-logo

1. Allmänt och definitioner

1.1 Dessa Allmänna villkor äger tillämpning vid beställning från MPP Sverige AB.
I dessa Allmänna villkor ska följande definitioner äga tillämpning:

”Leverantören”

MPP Sverige AB.

”Kunden”

Den juridiska person som enligt punkt 2.1 nedan
ingått Avtalet med Leverantören.

”Allmänna villkor”

Dessa Allmänna Villkor.

”Produkt/Produkterna”

Den/de produkt/produkter Leverantören åtar sig att
försälja till Kunden enligt Avtalet.

”Huvudavtalet”

Det huvudavtal som undertecknas av Parterna.

”Avtalet”

De Allmänna villkoren, Huvudavtalet och den offert
Kunden accepterat av Leverantören innan offertens
sista giltighetsdag.

”Parten/Parterna”

Leverantören och Kunden var för sig/Leverantören
och Kunden tillsammans.

Avtalad leveransdag”

Den sista leveransdag avseende slutleverans som
anges i den av Kunden accepterad offerten.

”Faktisk leveransdag”

Den dag då Produkterna levererats, kontrollerats och
godkänts av Kunden.

”Avtalat skick”

Det skick på Produkterna som Kunden har att
förvänta av nya och kvalitativa produkter av det slag
som beställts samt som Leverantören skriftligen
angett att Kunden kan förvänta sig.

2. Avtalets omfattning

2.1  Avtalet reglerar vad som gäller vid Leverantörens försäljning, leverans och i
vissa fall montering av Produkterna. När Kunden accepterat av Leverantören
utställd offert innan offertens sista giltighetsdag är Avtalet bindande.

2.2  Vid motstridigt innehåll mellan Huvudavtalet, offerten och dessa Allmänna
villkor, ska i första hand Huvudavtalet äga tolkningsföreträde, därefter offertens
innehåll och sist dessa Allmänna Villkor.

3. Tillämpliga standarder

3.1  Samtliga av Leverantören levererade IBC-behållare överensstämmer med
MSBFS 2018:5, Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

3.2  De Produkter som är märkta med MSBFS 2018:3 är tillverkade enligt dessa
föreskrifter och uppfyller dess krav.

3.3  Leverantörens bedömning är vidare att de Produkter som är märkta NFS
2021:10 uppfyller föreskriftens krav.

3.4  Leverantören och dennes underleverantörer är certifierade för ISO 9001 samt
ISO 14001.

3.5  Produkterna ska i övrigt motsvara avtalad, skriftlig specifikation.

4. Tjänster

4.1  Leverantören åtar sig att, i de fall Avtalet omfattar tjänster, utföra sådana
tjänster i enlighet med Avtalet samt med i branschen rådande sedvänja och på
ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

5. Kundens allmänna åtaganden

5.1  Kunden ska, i en skälig omfattning och utefter vad som är rimligt att kräva
utefter omständigheterna, medverka till att Leverantören kan fullgöra sina
skyldigheter enligt Avtalet.

6. Leverans

6.1  Leverantören ska senast på Avtalad leveransdag ha levererat, och i de fall
Leverantören åtagit sig det, monterat Produkterna.

6.2  Efter att Kunden kontrollerat att Produkterna, samt då det är aktuellt, även
monteringen, uppfyller Avtalat skick, ska Kunden godkänna leveransen.
Kontroll och godkännande ska ske utan dröjsmål. Senareläggs kontroll och
godkännande på grund av omständigheter på Kundens sida ska Faktisk
leveransdag sammanfalla med Avtalad leveransdag, om Avtalad leveransdag
inträffar före Faktisk leveransdag.

6.3  Om inte annat avtalats står Leverantören risken för Produkterna till och med
Faktisk leveransdag.

6.4  Inom fjorton (14) dagar efter Faktisk leverans ska Kunden erhålla all avtalad
dokumentation såsom t.ex. certifikat, instruktioner och intyg.

6.5  Försening föreligger om Faktisk leveransdag inträder senare än Avtalad
leveransdag och förseningen beror av omständigheter på Leverantörens sida
och dessa omständigheter inte utgör force majeure. Försening föreligger fram
till den dag Faktisk leveransdag inträffar.

6.6  Beror försening på Leverantören äger Kunden rätt till ersättning i form av vite
med de begränsningar som framgår av punkt 10 nedan. Rätten till vite infaller
om leverans inte har skett efter fyra (4) veckor från Avtalad leveransdag (och
fråga är om en försening som Leverantören har att svara för). Med start från
den femte förseningsveckan, med 2 % av ersättningen för den försenade
leveransen samt till hänförliga tjänster (”vitesunderlaget”). Vitet ska dock sammanlagt inte överstiga 10 % av vitesunderlaget. Rätt till skadestånd utöver
vitet föreligger inte. 

6.7  Beror förseningen på Kunden eller sådan omständighet som anges i punkt 11

nedan äger Leverantören rätt att flytta Avtalad leveransdag till en tidpunkt som
med hänsyn till omständigheterna är motiverad, dock alltid med minst den tid
som motsvaras av Kundens försening.

6.8  Har försening enligt punkten 6.5 ovan förelegat i mer än två (2) månader äger
drabbad Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

6.9  Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till vite enligt vad som anges ovan i punkt

6.6  kräva ersättning skriftligen inom tre (3) månader från den tidpunkt då rätten
till vite uppkom.

7. Obestånd

7.1  Part äger rätt att hålla inne sin(a) prestation(er) enligt Avtalet i det fall den andra
Parten visar klara tecken på obestånd eller träder i likvidation. Så snart den
andra Parten undanröjt anledningen till misstanke om obestånd ska Part
fullgöra sin(a) prestation(er) enligt Avtalet.

8. Ansvar för fel

8.1  Felansvaret för av Leverantören levererade dieseltankar samt stationära
cisterner gäller tre (3) år från Avtalad leveransdag.

8.2  Felansvaret för av Leverantören levererade pumpsystem samt liknande
tillbehör gäller ett (1) år från Avtalad leveransdag. För det fall fråga är om fel i
av underleverantör tillhandahållna produkter och sådan underleverantör
tillämpar längre felansvarsfrist/garantitid kan ett förlängt felansvar komma i
fråga. Leverantören fattar beslut därom från fall till fall.

8.3  Det åligger Kunden att på egen hand, i samband med leverans, utföra de tester
och undersökningar av Produkterna som Kunden finner nödvändiga. Kunden
har härvid att undersöka om Produkterna stämmer överens med Avtalat skick.
Avvikelse från Avtalat skick (”Fel”) får inte åberopas som Fel om meddelande
härom inte har lämnats inom skälig tid efter att Kunden upptäckt eller bort ha
upptäckt Felet. Reklamation måste under alla förhållanden framställas inom
trettio (30) dagar från utgången av aktuell felansvarsperiod.

8.4  Har Kunden framfört befogad anmärkning om Fel och beror Felet på
förhållande som Leverantören ansvarar för åligger det Leverantören att, med
den skyndsamhet som utefter omständigheterna bedöms skälig, dock senast
inom två (2) månader efter Kunden framfört anmärkning om Fel, avhjälpa
Felet. Om så är möjligt utan att det påverkar användningen av Produkterna,
har Leverantören, istället för avhjälpande, rätt att lämna Kunden anvisning om
kringgående av Felet.

8.5  Har avhjälpande inte skett inom tid som anges i punkt 8.4 ovan äger Kunden
rätt till prisavdrag med ett belopp som motsvarar kostnaden för Felets
avhjälpande dock max med belopp motsvarande tjugo (20) procent av avtalat
pris för Produkten. .

8.6  Framkommer det vid arbetet med avhjälpande av Fel att Felet beror på Kunden
eller förhållande som Kunden ansvarar för äger Leverantören rätt till ersättning
för de kostnader Leverantören haft för avhjälpandet av Felet.

8.7  Avhjälpande / prisavdrag utgör de enda påföljderna vid fel.

9. Försäkring

9.1  Leverantören ska för sina åtaganden enligt Avtalet ha tecknat erforderlig
ansvarsförsäkring uppgående till betryggande belopp. I försäkringen ska ingå
skydd för hos Leverantören förvarad egendom i vilken Kunden har intresse.
Försäkringen ska även gälla produktansvar. Leverantören ska på begäran
förse Kunden med kopia av sitt försäkringsbrev.

10. Ansvarsbegränsning

10.1  Leverantörens skadeståndsansvar omfattar inte rätt till skadestånd för indirekt
skada eller annan följdskada såsom utebliven vinst och är i övrigt begränsat till
belopp motsvarande den ersättningen Kunden har att erlägga för
felaktiga/försenade Produkter enligt Avtalet.

10.2  Ansvarsbegränsningen ovan ska jämkas om skadan uppkommit till följd av
grovt vårdslöst eller uppsåtligt felaktigt handlande från Leverantörens sida.

10.3  Parten förlorar rätten till skadestånd eller annan ersättning enligt punkten 10.1-
2 ovan om krav därom inte skriftligen framställts utan dröjsmål och senast inom
tre (3) månader från det att skadan upptäckts eller bort ha upptäckts.

11. Force majeure

11.1  Om Part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av
omständighet som Part inte råder över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, strejk,
krig, mobilisering eller militärinkallelse, av större omfattning, beslag,
myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från
underleverantör som på grund av omständigheter här angivits, ska detta utgöra
befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse
från eventuellt skadestånd och andra påföljder.

11.2  Part som anser att en förhindrande omständighet enligt punkt 11.1 ovan
föreligger ska utan dröjsmål informera den andra Parten därom. Parterna ska
samråda kring vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den aktuella
omständigheten.

11.3  Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än två (2)
månader på grund av sådan omständighet som anges i punkt 11.1 ovan äger
Part rätt att skriftligen frånträda Avtalet med omedelbar verkan. Vid sådant
frånträdande ska vardera Part bära egna kostnader orsakade av
frånträdandet.

12. Arvode och betalning

12.1  Kunden ska erlägga betalning mot faktura tjugo (20) dagar netto efter leverans
eller delleverans av Produkterna samt, då det är aktuellt, Leverantörs
utförande av installation eller annan tjänst.
12.2  Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen till dess full betalning
sker.

12.3  Vid sen betalning äger Leverantören rätt att hålla inne leverans av andra
Produkter samt utförande av tjänster som Kunden beställt om betalning inte
erlagts senast fjorton (14) dagar efter att den första betalningspåminnelsen
skickades till Kunden.

12.4  Äganderätten till Produkterna övergår inte till Kunden förrän Produkterna
blivit till fullo betalda. Leverantören förbehåller sig rätten att återta
Produkterna intill dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt
Avtalet. Det är vid straffansvar förbjudet för Kunden att försälja, hyra ut,
pantsätta eller på annat sätt avhända sig Produkterna eller del därav eller
integrera dessa med annan egendom innan äganderätten helt övergått till
Kunden.

13. Sekretess

13.1  Parterna förbinder sig att under avtalstiden och för en ytterligare tid av fem (5)
år efter Avtalets upphörande inte för utomstående avslöja konfidentiell
information, vilken Part erhållit med anledning av Avtalet.

13.2  Med konfidentiell information avses i detta Avtal sådan information som av Part
angetts såsom konfidentiell eller då det eljest framgår av omständigheterna att
informationen är av konfidentiell natur.

14. Meddelande

14.1 Meddelanden angående Avtalet ska ske i skriftlig form via brev eller e-post.
Meddelande ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda:
  a)  om avsänt med brev; fem (5) dagar efter avsändandet för
        postbefordran,
  b)  om avsänt som e-post; vid mottagandet om mottagaren behörigen
        bekräftat mottagandet alternativt fem (5) dagar efter att det mottagits
        av mottagarens e-postserver.

15. Giltighetstid och uppsägning

15.1   Avtalet ska äga tillämpning under den tid som anges i Huvudavtalet.

15.2   Part har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande:
  a) Vid Parts kontraktsbrott, om den kontraktsbrytande Parten inte
       vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar från den förfördelade Partens
       anmodan härom. Rätt att först vidta rättelse föreligger dock inte vid
       väsentligt avtalsbrott.
  b) Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in
       betalningar eller eljest måste anses ha kommit på obestånd.

16. Överlåtelse

16.1   Part äger inte rätt att till annan överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt
Avtalet utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part har dock alltid rätt att
överlåta Avtalet till ett bolag i förhållande till vilket Parten befinner sig i ett
koncernförhållande. Leverantören äger även alltid rätt att med samtycke
överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.

17. Tvist

17.1  På detta Avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist i anledning av detta avtal ska
slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandets säte ska
vara Göteborg.

17.2  Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet
också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

17.3  Parterna åtar sig och samtycker härmed till att alla skiljeförfaranden som
genomförs med hänvisning till denna skiljedomsklausul ska hållas strikt
konfidentiella. Detta konfidentialitetsåtagande ska omfatta all information som
lämnas under skiljedomsförfarandet, samt alla beslut som fattas i anledning av
förfarandet. Information som omfattas av detta sekretessåtagande får inte i
någon form lämnas ut till en tredje man utan att den andra parten på förhand
har godkänt detta.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.