MPP

Mobila dieseltankar

 

MPP erbjuder marknadens mest välutvecklade och genomtänkta dieseltankar.
En utav våra löften är att kontinuerligt ta fram och vidareutveckla säkra och smidiga produkter. Detta gör vi så att ert arbete kan flyta på så störningsfritt som möjligt. Det lönar sig att tänka till kring ditt val av tank. Se vilka dieseltankar som kan passa in i eran verksamhet.

Några vanliga frågor om ADR och ADR-transport

Ett återkommande begrepp när man pratar om bränsletankar är IBC, vilket står för intermediate bulk container. IBC-tankar är konstruerade för att enkelt kunna transportera svårhanterliga ämnen och farligt gods. Därmed behöver dessa tankar uppfylla en rad krav vad gäller hållbarhet, tillverkningsmaterial, volym, med mera. IBC-tanken måste till exempel vara ADR-godkänd för att lagligt kunna transportera bränsle (undantaget gäller för ADR-transport för privat bruk med tankar på under 450 liter).

Vi på MPP tillverkar och säljer IBC-tankar i flera praktiska format och storlekar, anpassade till de många industrier och miljöer där vi vet att säker och smidig bränslehantering är ett måste. Vår pickuptank i aluminium är ett bra exempel: Mönsterskyddad i EU och Norge, PEFC-certifierad, tillverkad i ett underhållsfritt material och tillgänglig i volymer från 150 upp till och med 400 liter. Dessutom slipper du fundera på det bäst före-datum som finns hos till exempel en IBC-tank av plast, vars certifikatstidsbegränsning ligger på max fem år.

Du hittar gällande regelverk här (fr.o.m. s. 985)

Programme for the Endorsement of Forest Certification – förkortat PEFC – är ett system för certifiering av miljövänligt skogsbruk. Tankar som används av PEFC-certifierade företag måste vara UN-märkta och ha ADR-certifikat, men ADR-godkända plasttankar måste ändå kasseras efter fem år och behöver dessutom ha en ingjuten klocka som visar när tanken tillverkades.

Vår pickuptank i aluminium har inget sådant bäst före-datum, och det rost- och underhållsfria materialet gör även att bränslet förblir rent under förvaringen. Tanken uppfyller samtliga krav som de tankar PEFC-certifierade företag får använda i sin verksamhet måste leva upp till.

Miljögodkända tankar och cisterner är invallade tankar, vilket framgår i Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde: NFS 2021:10.

Själva begreppet ”miljögodkända tankar” används på arbetsplatser där endast invallade tankar är tillåtna. Den vanligaste rekommendationen är att använda en dubbelmantlad/invallad ADR-tank. Den kan användas på – och förflytta bränsle till – alla tänkbara platser, så vida inte arbetsplatsen eller kommunen säger något annat.

Våra dieseltankar är certifierade som IBC-förpackningar (Intermediate Bulk Container), i överensstämmelse med följande regelverk och rekommendationer:

– UN-godkänd (FN:s rekommendationer för transport av bl.a. diesel)

– ADR-godkänd (europeiskt regelverk berörande inter­nationell vägtransport av bl.a. diesel)

– RID-godkänd (internationella regler för transport av bl.a. diesel på järnväg)

– IMDG-godkänd (kod för internationell sjöfart med transport av bl.a. diesel).

De är även konstruerade enligt NFS 2017:5-standard (Natur­vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S, utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ADR står ursprungligen för Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route. På engelska: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Ja. Det finns undantag från ADR-regelverket som har att göra med fraktens genomförande. Mängden farligt gods får inte överstiga 450 liter per tank/förpackning, och endast transporteras av företag i samband med deras huvudverksamhet, exempelvis mätningar, reparationer eller underhållsarbete. Observera att undantagsregeln inte gäller transporter genomförda i förrådshållningssyfte eller för intern eller extern distribution.

Den totala mängden farligt gods får inte överstiga de tillåtna maxvolymerna, enligt värdeberäknad mängd. För diesel ligger maxvolymen på 1000 liter. Det innebär att du exempelvis kan transportera följande, så länge inte bilens maxlast överskrids:
– 2 st. 450-literstankar, d.v.s. totalt 900 liter.
– 1 st. 450-literstank + 2 st. 200-literstankar, d.v.s. totalt 950 liter.
– 5 st. 200-literstankar, d.v.s. totalt 1000 liter.

Observera att föraren ansvarar för att tanken är tät och i sådant skick att transporten kan utföras utan att innehållet läcker ut under normala transportförhållanden.
Du kan läsa mer om våra portabla bränsletankar, och de regelverk och rekommendationer de uppfyller, här

Bestämmelserna säger bland annat att: ”Undantag kan inte tillämpas av företag som transporterar farligt gods för sin egen förrådshållning, eller för intern eller extern distribution.”

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller dock inte för:

– Transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid. Detta under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods består av brandfarliga vätskor, transporterade i återfyllningsbara behållare fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 liter per behållare och totalmängden inte överstiga 240 liter per transportenhet. Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som förpackat för detaljhandelsförsäljning.

– Transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet, såsom leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller anläggningsområden eller i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete; detta i mängder som inte överstiger 450 liter per förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, och inte heller överstiger de i 1.1.3.6 angivna högsta tillåtna totalmängderna. Åtgärder ska vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. Undantagen i detta stycke gäller inte för klass 7. Transporter som genomförs av sådana företag för deras förrådshållning eller interna eller externa distribution faller dock inte under denna undantagsregel.

Här kan du läsa mer om gällande regelverk (fr.o.m. s. 8)