MPP

Search
43

Vad gäller angående ADR?

Reglerna inom ADR-S

Reglerna inom ADR-S är minst sagt svåra att förstå. MPP har tagit fram en artikel för att skingra bland lagdimmorna och inte minst för att hjälpa marknaden hur man ska tänka när det kommer till ADR godkända tankar eller icke godkända tankar.

Vi börjar med att förklara att ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S, utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ADR står ursprungligen för Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route. På engelska: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Vad gäller angående ADR-S och undantaget 1.1.3.1 (c)

Undantaget i bestämmelserna om transport av farligt gods (ADR-S) och delavsnitt 1.1.3.1 (c) vänder sig till företag som i sin verksamhet transporterar farligt gods, men där själva huvudverksamheten är annat än just transport av farligt gods. Till exempel en grävmaskinist som tar med sig bränsle för dagens arbete. Observera att det alltid är företaget (den som ska tillämpa bestämmelsen) som själv måste göra en bedömning om de villkor som anges i undantagsbestämmelsen kan uppfyllas (se även bestämmelsen msb 1.1.3.1 (c)  på sidan 8–9) Det är i detta sammanhang viktigt att företaget då också känner till att undantaget inte får tillämpas vid transport för att till exempel fylla upp ett förråd, utan att det endast är tillämpbart för den person som behöver ha med sig det farliga godset ut till sin arbetsplats för att kunna genomföra sitt arbete (som då är något annat än att transportera farligt gods, som till exempel att utföra ett svetsarbete). Det är även tillåten för den personen att ta med sig eventuellt kvarvarande gods från arbetsplatsen tillbaka, om inte allt har förbrukats.

Vilken koppling har LFG till ADR-S

LFG står för Lagen om transport av Farligt Gods (2006:263). I de fall villkoren i 1.1.3.1 (c) kan uppfyllas så gäller inga andra bestämmelser i ADR-S, som till exempel kraven på att förpackningen ska vara typgodkänd. Det är dock i detta sammanhang viktigt att påpeka att aktsamhetsregeln i 2§ lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG) alltid gäller. Detta innebär till exempel att uppmärksamma vilka faror som är förenade med det gods som ska transporteras, vad händer i det fall en olycka ske, hur reagerar bränslet med materialet i förpackningen eller kan den på annat sätt försvaga den, samt att det är förpackat så att innehållet inte kan läcka ut under normala transportförhållanden. I Följande länk från msb på sidan 8–9 ser man bestämmelsen i 1.1.3.1 (c) i sin helhet:

Undantag kan inte användas för intern eller extern distribution

Undantagen gäller inte när företag ska distribuera bränsle internt eller externt, som tex när

tredje person i samma företag transporterar till den som utför själva arbetet, eller extern distribution av annat företag exempelvis uthyrningsföretag, eller om transporter genomförs av företag för deras förrådshållning, till exempel från centraldepå till arbetsplatsen.

Se även följande länk till MSB´s hemsida där man kan läsa lite mer om hur det är tänkt att undantaget i 1.1.3.1 (c) ska kunna tillämpas:

Vad beträffar NFS 2021:10, och hur omfattas den av ADR?

Syftet med skrivningen i 1 kap 4§ är en precisering av att kraven i NFS 2021:10 inte ska tillämpas på transporter som omfattas av ADR-S (medan transporten alltså pågår). Det innebär att i de fall LFG är tillämplig, så gäller inte NFS. Kort beskrivet så gäller LFG under transport, och per definition så omfattar begreppet ”transport” även hantering av godset inför transport. Med hantering inför transport avses här de förberedande momenten som har med transporten att göra, så som att iordningsställa handlingar, förpacka godset, märka upp förpackningar etcetera. All annan hantering av godset som utförs men som inte syftar till att förbereda godset/försändelsen för transport, omfattas alltså inte av LFG och är således inte undantagen enligt 1 kap 4 § i NFS 2021:10. Bestämmelserna i NFS 2021:10 1 kap 1 och 2§§ är själva ramen för föreskriftens tillämpningsområde.

Kopplingen till hanteringen av brandfarliga vätskor under LBE:

Hur ska en produkt kunna godtas som IBC-behållare enligt ADR? För att uppnå det måste den då genomgå tester och sedan typ-godkännas. Det är också villkoret för att en sådan produkt ska kunna godtas som lös behållare enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE-föreskrifterna SÄIFS 2000:2). Utan test och typgodkännande blir det ingen IBC enligt ADR och heller ingen acceptans som lös behållare enligt SÄIFS 2000:2 avsnitt 5.1.5 och dess tillhörande allmänna råd.

Om en användare har gjort bedömningen och tror sig kunna nyttja undantaget i ADR 1.1.3.1 (c) – vilket de endast kan under själva transporten, så behövs ingen ADR-godkänd IBC för användning under transporten.

Varför ska man välja en ADR Godkänd tank

Bortsett från att man måste ha en ADR godkänd tank för att utföra transporter som inte ryms inom undantaget 1.1.3.1(c) så finns det några saker att tänka på. Man får en tåligare, bättre och säkrare hantering genom att välja en ADR-godkänd IBC-tank. ADR godkända tankar har genomgått extremt tuffa tester för att tillverkaren ska få erhålla ett certifikat.

Den vanligaste rekommendationen är att använda en dubbelmantlad/invallad ADR-tank. Den kan användas på – och förflytta bränsle till – alla tänkbara platser. Begreppet ”miljögodkända tankar” används på arbetsplatser där endast invallade ADR godkända tankar är tillåtna exempelvis när byggherren kräver detta eller i vattenskyddsområde.

En annan behållare, som inte är konstruerad, provad och märkt och uppfyller kraven för transport av farligt gods kan INTE godtas som lös behållare enligt LBE (SÄIFS 2000:2). Dvs en sådan behållare (ej ADR-godkänd) får man då inte hantera brandfarliga vätskor i. Samtliga mobila tankar från MPP är ADR godkända.

Plasttankar för diesel

MPP har sedan några är tillbaka slutat att leverera plasttankar för bland annat diesel och har i stället utvecklat, levererat och förbättrat våra egna ADR Godkända pickuptankar i aluminium som är helt utan utgångsdatum. UN-/ADR-certifierade tankar av plast har en begränsning på upp till fem år. Eftersom vår flaktank är byggd helt i aluminium föreligger inget sådant bäst före-datum. Tanken är mönsterskyddad i EU och Norge.

Våra aluminium tankar är användarvänliga och flexibla som sparar plats. De fyra handtagen underlättar lyft, och det lätta materialet gör stor skillnad i vikt på till exempel pickupflaket; något som i sin tur minskar slitaget på ditt fordon. Pumpen är frontmonterad för lättare åtkomst, medan hållarna till tankningsslangen och dieselhandtaget kan placeras där det passar dig bäst.

Share the article:

Senaste inlägg

Effektiv Bränsleförsörjning för Alingsås Räddningsstation

Bakgrund: Alingsås Räddningsstation har fått...

mobile-hero

Farmartankar

En översikt och viktiga underhållstips...

inbrottsskyddade cisterner

MPP erbjuder inbrottsskyddade cisterner och tankstationer för ökad säkerhet

Familjeföretaget MPP har specialiserat sig...

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.