MPP

Sök
PTS – Publik tankstation 10-60 m³

Tillstånd vid uppställning av cisterner ovanjord

Det finns såklart många frågor när det gäller bygglov för uppställning av cisterner ovanjord för företag inom industrin. Behövs miljöanmälan? Hur långt avstånd till byggnad behöver det vara? Som tur är vi på MPP experter och kommer nu framföra en enkel förklaring angående bygglov och miljöanmälan för uppställning av cisterner ovanjord.

Installation av cistern och informationsplikt

Alla cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av ett ackrediterat företag oavsett om de står inomhus, utomhus, i eller ovan mark. Detta ska ske senast fyra veckor innan en cistern ska installeras, eller åter sättas i drift ska miljö- och bygglovsnämnden informeras.

Alla cisterner över 10 000 liter bygglovspliktiga.

Beskrivning moment för ansökan av lov och tillstånd i samband med projekt

I samband med nyetablering av anläggning är det i huvudsak tre lov och tillstånd som måste sökas. Bygglov, miljöanmälan och tillstånd av brandfarlig vara.

Projektarbetsgång

När kund kommer med ett nytt projekt är första steget att se till att det finns ett ritningsunderlag som vi kan utgå ifrån. Helst skall kunden se till att det finns. Viktigt att det är skalenligt och att det går att bearbeta i dator. Finns inget ritningsunderlag finns två alternativ. Antingen beställer vi en förenklad nybyggnadskarta från kommunen eller så utgår vi från de underlag vi kan få fram och skapar ett eget ritningsunderlag. Grundregeln bör vara att är etableringen inom detaljplanelagt område så bör vi köpa en nybyggnadskarta från kommunen. Är etableringen utanför detaljplanelagt område så kan vi använda oss av det ritningsunderlag vi får fram.

Tillsammans med kund bestäms vilken typ av anläggning som skall användas och vilka drivmedel som skall hanteras. Därefter tas ritningsunderlag fram i form av ett ritningspaket. Nybyggnadskarta (vid behov), situationsplan (tas inte nybyggnadskarta fram skall denna vara måttsatt till tomtgränser), klassningsplan, spillzonsplan, plan- och fasadritning inklusive eventuella skyltar, klassningsplan anläggning, VA ritning, beräkning oljeavskiljare samt teknisk beskrivning. När ritningsunderlaget är klart är det dags att söka lov och tillstånd samt anmäla.

Bygglov och följande ritningar

Ansökan görs på respektive kommuns egen blankett, finns på kommunens hemsida. Nybyggnadskarta, situationsplan, plan- och fasadritning, VA ritning, teknisk beskrivning.

Samtidigt görs anmälan kontrollansvarig. Hur det görs varierar mellan olika kommuner.

Miljöanmälan eller Anmälan miljöfarlig verksamhet: De flesta kommuner har en egen blankett som skall fyllas i. Finns på kommunens hemsida. Ofta är den omfattande och det är långt ifrån alla punkter som vi kan/ behöver fylla i. Finns ingen kommunal blankett får vi själva skriva ett kombinerat följebrev och projektbeskrivning med fokus på miljö och de produkter vi hanterar. Följande ritningar bifogas anmälan: Situationsplan, spillzonsplan, plan- och fasadritning, VA ritning och beräkning oljeavskiljare samt teknisk beskrivning. Slutligen skrivs ett kort följebrev enligt vad som görs vid bygglovsansökan.

Tillstånd brandfarlig vara

Behöver man söka tillstånd? Det beror på vilka produkter som ska hanteras och storlek på cisternerna. Skall tillstånd sökas görs det på räddningstjänstens egen blankett. Ofta är det så att det inte finns någon kommunal räddningstjänst utan det är i de flesta fallen ett räddningsförbund som omfattar ett antal kommuner.

När bygglov är beviljat måste man vänta tills beslutet vunnit laga kraft. Det gör det normalt efter fyra veckor. När bygglov är beviljat skall man få ett startbesked. I en del fall tas det beslutet redan i bygglovet men de flesta kommuner vill ha ett separat startbesked.

När projektet är klart skall slutbesked sökas. Då skall ifylld och signerad kontrollplan samt handlingar enligt beslut i startbeskedet lämnas in. När det gäller tillstånd brandfarlig vara skall an avsyning göras när anläggningen är klar. Den utförs av räddningstjänsten. När avsyningen är gjord börjar tillståndet att gälla och försäljning/tankning från anläggningen kan starta. Dessa steg är mycket viktiga för att Sverige ska värna om vår miljö och möta våra miljömål tillsammans.

Share the article:

Senaste inlägg

mobile-hero

Farmartankar

En översikt och viktiga underhållstips...

inbrottsskyddade cisterner

MPP erbjuder inbrottsskyddade cisterner och tankstationer för ökad säkerhet

Familjeföretaget MPP har specialiserat sig...

Fuel Tank Compact 2000 litres

En guide för val av ståltank eller plasttank

När det kommer till att...

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.