MPP

Search

1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER

1.1 Dessa Allmänna villkor äger tillämpning vid beställning från MPP Sverige AB.
I dessa Allmänna villkor ska följande definitioner äga tillämpning:

”Leverantören”

MPP Sverige AB, 556857-0179.

”Kunden”

Den juridiska person som enligt punkt 2.1 nedan har ingått Avtalet med Leverantören.

”Allmänna villkor”

De allmänna villkoren i detta dokument.

”Produkt/Produkterna”

Den/de produkt/produkter Leverantören åtar sig att försälja till Kunden enligt Avtalet.

”Huvudavtalet”

Det huvudavtal som undertecknas av Parterna.

”Avtalet”

Samtliga handlingar som tillsammans utgör de kompletta avtalsvillkoren mellan Parterna; de Allmänna villkoren, den offert från Leverantören som Kunden accepterat innan offertens sista giltighetsdag och Leverantörens ordererkännande samt eventuella andra skriftliga avtalshandlingar som upprättats mellan Parterna.

”Parten/Parterna”

Leverantören och Kunden var för sig/Leverantören och Kunden tillsammans.

”Avtalad leveransdag”
Den sista leveransdagen för slutleverans av Produkt/Produkterna som anges i den av Kunden accepterad offerten från Leverantören.
”Faktisk leveransdag”

Den dag då Produkterna levererats, kontrollerats och godkänts av Kunden.

”Avtalat skick”
Det skick på Produkterna som Kunden rimligen kan förvänta sig av produkter av det slag som beställts samt vad Leverantören skriftligen angett att Kunden kan förvänta sig.

2. AVTALETS OMFATTNING OCH AVTALSHANDLINGAR

2.1 Avtalet reglerar vad som gäller vid Leverantörens försäljning, leverans och i förekommande fall montering av Produkterna. När Kunden accepterat av Leverantören utställd offert innan offertens sista giltighetsdag, Leverantören därefter har lämnat orderbekräftelse, är Avtalet bindande.

2.2 Vid motstridigt innehåll i sådana handlingar som ingår i Avtalet, ska i första hand innehållet i orderbekräftelse och offert äga tolkningsföreträde och sist dessa Allmänna Villkor.

3. TILLÄMPLIGA STANDARDER

3.1  Samtliga av Leverantören levererade IBC-behållare överensstämmer med MSBFS 2018:5, Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

3.2  De Produkter som är märkta med MSBFS 2018:3 är tillverkade enligt dessa föreskrifter och uppfyller dess krav.

3.3  Leverantörens bedömning är vidare att de Produkter som är märkta NFS
2021:10 uppfyller föreskriftens krav.

3.4  Leverantören och dennes underleverantörer är certifierade för ISO 9001 samt ISO 14001.

3.5  Produkterna ska i övrigt motsvara avtalad, skriftlig offert och ordererkännande.

4. Tjänster

4.1  Leverantören åtar sig att, i de fall Avtalet omfattar tjänster, utföra sådana
tjänster i enlighet med Avtalet samt på ett fackmannamässigt sätt.

4.2  Kunden ska lämna Leverantören tillgång till lokaler, utrustning och underlag som är nödvändiga för att Leverantören ska kunna utföra sådana tjänster på ett för Leverantören kostnadseffektivt sätt.

5. Kundens allmänna åtaganden m.m.

5.1  Kunden ska, i den omfattning det behövs och är möjligt, medverka till att Avtalen kan fullgöras och att Leverantören kan fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet.

5.2  Köparen får inte utan Leverantörens medgivande avbeställa avtalade Produkter eller tjänster.

6. Leverans

6.1  Leverantören ska senast på Avtalad leveransdag ha levererat, och i de fall Leverantören åtagit sig det, monterat Produkterna.

6.2  Efter att Kunden kontrollerat att Produkterna, samt då det är aktuellt, även monteringen, uppfyller Avtalat skick, ska Kunden godkänna leveransen.

6.3  Kontroll och godkännande enligt 6.2 ska ske utan dröjsmål. Om Avtalad leveransdag inträffar före Faktisk leveransdag men kontroll eller godkännande senareläggs på grund av omständigheter på Kundens sida anses Faktisk leveransdag sammanfalla med Avtalad leveransdag.

6.4  Om inte annat avtalats står Leverantören risken för Produkterna till och med Faktisk leveransdag.

6.5  Leverantören ska överlämna ska överlämna avtalad dokumentation såsom t.ex. certifikat, instruktioner och intyg till Kunden inom fjorton (14) dagar efter Faktisk leveransdag.

6.6  Försening föreligger om Faktisk leveransdag inträder senare än Avtalad
leveransdag och detta beror på omständigheter som är hänförliga till Leverantören. Försening föreligger fram till den dag Faktisk leveransdag inträffar. 

6.7  Beror försening på Leverantören har Kunden rätt till ersättning i form av vite med de begränsningar som framgår av avsnitt 13. Rätten till vite infaller om leverans inte har skett efter fyra (4) veckor från Avtalad leveransdag (och fråga är om en försening som Leverantören har att svara för). Vite ska beräknas på ersättningen för den försenade leveransen och hänförliga tjänster (”Vitesunderlaget”). Med start från den femte förseningsveckan utgår vite med 1 % av Vitesunderlaget. Om försening kvarstår utgår ytterligare vite för tiden därefter med motsvarande nominella belopp för varje påbörjad ny kalendervecka. Vitet ska sammanlagt inte överstiga 10 % av Vitesunderlaget. Kunden har inte rätt till någon annan ersättning på grund av försening än vad som angetts ovan.

6.8  Leverantören har inget ansvar för försening enligt punkten 6.6-6.7 om förseningen beror på omständigheter som legat utanför Leverantörens kontroll och som inte kunnat undvikas eller övervinnas utan rimliga och skäliga ansträngningar. Om Leverantören, sedan denne fått kännedom om de omständigheter som orsakat förseningen, utan dröjsmål har vidtagit rimliga ansträngningar för att åtgärda förseningen så som exempelvis att undersöka alternativa transporter eller underleverantörer har Leverantören inget ansvar för förseningen.

6.9  Beror förseningen på Kunden eller sådan omständighet som anges i avsnitt 14 nedan har Leverantören rätt, men ingen skyldighet, att flytta Avtalad leveransdag till en tidpunkt som med hänsyn till omständigheterna är motiverad. Vid försening som beror på Kunden har Leverantören dock alltid rätt att flytta Avtalad leveransdag med minst den tid som motsvaras av Kundens försening.

6.10  Om försening enligt punkten 6.6 ovan har förelegat i mer än tre (3) månader äger drabbad Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

6.10  Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till vite enligt vad som anges ovan i punkt 6.7 kräva ersättning skriftligen inom tre (3) månader från den tidpunkt då rätten till vite uppkom.

7. PRISJUSTERING

7.1  Leverantören har när som helst under avtalstiden rätt att påkalla justering av de priser som angetts i Avtalet.

7.2 Kunden är, efter att Avtalet ingåtts, skyldig att acceptera prishöjningar om detta beror på att Leverantörens kostnader för att fullgöra sitt åtagande och leverera Produkterna har ökat sedan Avtalet ingicks. Detta gäller oavsett vad det är för kostnader och kan exempelvis, men inte uteslutande, bero på ökade kostnader för råvaror, övriga insatsvaror, energi samt logisk och transport m.m. Prishöjningen ska inte överstiga den faktiska kostnadsökningen för Leverantören.

7.3  Leverantören har rätt, men ingen skyldighet, att vidta åtgärder för att minimera förhöjda kostnader enligt 7.2 så som att exempelvis, men inte uteslutande, försöka införskaffa råvaror och insatsvaror från andra än de underleverantörer som Leverantören vanligtvis använder sig av.

7.4  Leverantören ska meddela Kunden om prisjustering enligt 7.1-7.3, och skälen för detta, innan Avtalad leveransdag. Om Kunden inte inom fjorton (14) dagar därefter har invänt mot påkallad prisjustering anses Kunden ha accepterat det nya priset. Även om Kunden har motsatt sig påkallad prisjustering inom ovan angiven tid är Kunden trots detta bunden av prisjusteringen om Leverantören uppvisar underlag som på ett rimligt sätt visar att Leverantörens kostnader för att fullgöra sitt åtagande har ökat i motsvarande mån som påkallad prisjustering.

7.6  Leverantören är inte skyldig att leverera Produkterna under den tid som Kunden motsätter sig prisjustering om inte Parterna skriftligen kommer överens om annat. Om leveransförsening uppstår under motsvarande tid är Leverantören dessutom befriad från ansvar enligt avsnitt 6.

7.6  Leverantören har rätt, men ingen skyldighet, att på egen hand och i de fall Leverantören bedömer att det finns anledning till det påkalla sänkning av priset enligt Avtalet.

7.7  Kunden har inte rätt att påkalla justering av priset.

8. Obestånd

8.1  Om Part skäligen kan förväntas komma på obestånd eller träder i likvidation har den andra Parten rätt att hålla inne sin(a) prestation(er) enligt Avtalet.

8.2  Part som har, eller borde ha, kännedom om att denne är, eller riskerar att hamna, i sådant tillstånd som angetts i punkten 8.1 ska omedelbart och utan dröjsmål meddela den andra Parten om detta. Part ska även medverka och lämna upplysningar och information som den andra Parten begär och som behövs för att bedöma Partens ekonomiska situation.

8.3  Om Part undanröjt anledningen till misstanke om obestånd inom fyra (4) veckor veckor ska den andra Parten fullgöra sin(a) prestation(er) enligt Avtalet.

9. Ansvar för fel

9.1  Det åligger Kunden att på egen hand, i samband med leverans, utföra de tester och undersökningar av Produkterna som Kunden finner nödvändiga. Kunden har härvid att undersöka om Produkterna stämmer överens med Avtalat skick. Fel föreligger om Produkterna avviker från Avtalat skick (”Fel”).

9.2  Felansvaret för av Leverantören levererade dieseltankar samt stationära
cisterner gäller tre (3) år från Avtalad leveransdag.

9.3  Felansvaret för av Leverantören levererade pumpsystem samt liknande
tillbehör gäller ett (1) år från Avtalad leveransdag.

9.4  Leverantören ansvarar inte för Fel som uppstår efter den tid som angetts i 9.2 respektive 9.3.

9.5  För det fall fråga är om fel i av underleverantör tillhandahållna produkter och sådan underleverantör tillämpar längre felansvarsfrist/garantitid än vad som angetts i 9.2-9.3 kan ett förlängt felansvar komma i fråga. Leverantören fattar beslut därom från fall till fall, men har ingen skyldighet att acceptera ett sådant förlängt felansvar.

9.6  Kunden har inte rätt att åberopa Fel om meddelande härom inte har lämnats inom skälig tid efter att Kunden upptäckt eller bort ha upptäckt Felet. Reklamation måste under alla förhållanden framställas inom fjorton (14) dagar från utgången av aktuell felansvarsperiod enligt 9.2-9.3.

9.7  Har Kunden framfört befogad anmärkning om Fel och beror Felet på
förhållande som Leverantören ansvarar för åligger det Leverantören att avhjälpa Felet med den skyndsamhet som utifrån omständigheterna bedöms skälig. Avhjälpande av Felet ska dock påbörjas senast inom två (2) månader efter Kunden framfört anmärkning om Fel. Om det inte påverkar användningen av Produkterna har Leverantören, i stället för avhjälpande, alltid rätt att lämna Kunden anvisning om undvikande eller kringgående av Felet.

9.8  Har avhjälpande inte skett inom tid som anges i punkt 9.7 ovan har Kunden rätt till prisavdrag med ett belopp som motsvarar kostnaden för Felets avhjälpande, dock som högst motsvarande tjugo (20) procent av avtalat pris för Produkterna.

9.9  Om det vid arbetet med avhjälpande av Fel framkommer att Felet beror på Kunden eller förhållande som Kunden ansvarar för äger Leverantören rätt till ersättning för de kostnader Leverantören haft för avhjälpandet av Felet

9.10  Kunden har inte rätt till någon annan påföljd vid Fel än avhjälpande eller prisavdrag, och inte på några andra villkor än vad som angetts i detta avsnitt 9.

10. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

10.1  Äganderätten till Produkterna övergår inte till Kunden förrän Produkterna blivit till fullo betalda. Leverantören förbehåller sig rätten att återta Produkterna intill dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt Avtalet. Inte under några förhållanden har Kunden rätt att försälja, hyra ut, pantsätta eller på annat sätt avhända sig Produkterna eller del därav eller integrera dessa med annan egendom innan äganderätten helt övergått till Kunden.

11. Intrång i tredje mans rätt

11.1  Vid leverans efter ritningar, modeller eller andra förebilder som tillhandahålles av Kunden eller efter analysföreskrifter eller beskrivningar som lämnas av denne, skall Kunden hålla Leverantören skadeslös för eventuellt intrång i tredje mans rätt, såsom exempelvis men inte uteslutande patent, mönster eller varumärke.

12. Försäkring

12.1  Leverantören ska för sina åtaganden enligt Avtalet ha tecknat erforderlig
ansvarsförsäkring uppgående till betryggande belopp. I försäkringen ska ingå skydd för hos Leverantören förvarad egendom i vilken Kunden har intresse. Försäkringen ska även gälla produktansvar. Leverantören ska på begäran förse Kunden med kopia av sitt försäkringsbrev.

12.2  Kunden ska ha tecknat erforderlig försäkring i vilken det ingår skydd för sådant ansvar som följer av avsnitt 11

13. Skadestånd och Ansvarsbegränsning

13.1  Leverantörens ansvarar för skada som uppstår på grund av oaktsamhet under Avtalet. Vid avvikelser som anges i avsnitt 6 och 9 har Kunden dock inte rätt till någon annan ersättning än vad som uttryckligen anges där.

13.2  Kundens rätt till ersättning från Leverantören på grund av brott mot Avtalet är vidare begränsad till ersättning för direkt skada och förlust. Kunden har inte i något fall rätt till ersättning för indirekt skada eller annan följdskada såsom utebliven vinst.

13.3  Leverantörens ansvar är begränsat till belopp motsvarande den ersättningen Kunden har att erlägga för de Produkter som omfattas av den leverans, eller delleverans, enligt Avtalet under vilken skadan har orsakats.

13.4  Ansvarsbegränsningen ovan ska jämkas om skadan uppkommit till följd av grovt vårdslöst eller uppsåtligt felaktigt handlande från Leverantörens sida.

13.5  Kunden förlorar rätten till skadestånd om krav därom inte skriftligen framställts utan dröjsmål och senast inom tre (3) månader från det att skadan upptäckts eller bort ha upptäckts.

14. Force majeure

14.1 Om Leverantören förhindras att, helt eller delvis, fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som Leverantören inte råder över, såsom pandemi (t.ex. men inte uteslutande Covid-19), blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller annan naturhändelse, strejk, arbetskonflikt, krig, mobilisering eller militärinkallelse, upplopp, beslag, myndighets beslut eller föreskrift, terrorism eller någon annan omständighet utanför Leverantörens skäliga kontroll utgör detta befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och alla andra påföljder enligt Avtalet.

14.2 Det som angetts i 14.1 äger motsvarande tillämpning om sådan omständighet drabbar en underleverantör till Leverantören och det på grund av detta uppstått fel eller försening i tjänster eller produkter som Leverantören införskaffar från sådan underleverantör.

14.3 Om Leverantören anser att en förhindrande omständighet enligt 14.1-14.2 ovan
föreligger ska Kunden utan dröjsmål informeras därom. Parterna ska samråda kring vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den aktuella omständigheten.

14.4 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats för längre tid än tre (3) månader på grund av sådan omständighet som anges i 14.1-14.2 ovan äger Leverantören rätt att skriftligen frånträda Avtalet med omedelbar verkan. Vid sådant frånträdande ska vardera Part bära egna kostnader orsakade av frånträdandet.

15. Arvode och betalning

15.1   Kunden ska erlägga betalning enligt Avtalet, inklusive eventuella prisjusteringar enligt avsnitt 7, mot faktura tjugo (20) dagar netto efter leverans eller delleverans av Produkterna samt, då det är aktuellt, Leverantörs utförande av installation eller annan tjänst.

15.2   Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen till dess full betalning sker.

15.3   Vid sen betalning äger Leverantören rätt att hålla inne leverans av andra
Produkter samt utförande av tjänster som Kunden beställt om betalning inte erlagts senast fjorton (14) dagar efter att den första betalningspåminnelsen skickades till Kunden.

16. Sekretess

16.1   Parterna förbinder sig att under avtalstiden och för en ytterligare tid av fem (5) år efter Avtalets upphörande iaktta sekretess och att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhållit från den andra Parten i samband med Avtalet, oavsett i vilken form eller media som informationen erhålles eller om information överlämnas skriftligen eller muntligen.

16.2   Med ”Konfidentiell information” avses sådan information som Part uttryckligen angivit ska vara konfidentiell samt all annan information rörande Parts verksamhet, information av affärsmässig, finansiell, kommersiell och teknisk art, information rörande produkter och utveckling, företagshemligheter, know-how, information om personal, konsulter, kunder och leverantörer avseende respektive Part, innehållet i detta Avtal och annan information om det utifrån omständigheterna framgår att informationen är av konfidentiell natur.

16.3   Part förbinder sig även att inte för egen eller annans del använda sig av den andra Partens Konfidentiella information på annat sätt än för fullgörande av Partens förpliktelser enligt Avtalet. Vardera Parten åtar sig vidare att tillse att samtliga mottagare som Konfidentiell information avslöjats för i syfte att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet förbinder sig att följa bestämmelserna om sekretess i Avtalet.

17. Förtida upphörande m.m.

17.1   Part har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande:

a) Om den andra Parten bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet utan att ha vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar från den förfördelade Partens anmodan härom. Rätt att först vidta rättelse föreligger dock inte vid väsentligt avtalsbrott.

b) Om Part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling, ställer in betalningar eller eljest måste anses ha kommit på obestånd.

17.2   Uppsägning ska ske skriftligt för att äga giltighet.

17.3   Om Leverantören säger upp Avtalet enligt 17.1 har Leverantören ingen skyldighet att leverera Produkterna och, i förekommande fall, tjänster eller montering. Leverantören har rätt till ersättning för all skada som Leverantören lider till följd av Kundens avtalsbrott.

 

18. Överlåtelse

18.1  Part äger inte rätt att till annan överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part har dock alltid rätt att överlåta Avtalet till ett bolag i förhållande till vilket Parten befinner sig i ett koncernförhållande. Leverantören äger även alltid rätt att med samtycke överlåta rätten att mottaga betalning enligt Avtalet.

19. Meddelande

19.1   Meddelanden angående Avtalet ska ske i skriftlig form via brev eller e-post. Meddelande ska anses ha kommit den andra Parten tillhanda:

a) om avsänt med brev; fem (5) dagar efter avsändandet för postbefordran,

b) om avsänt som e-post; vid mottagandet om mottagaren behörigen bekräftat mottagandet alternativt fem (5) dagar efter att det mottagits av mottagarens e-postserver.

19.2   Uppsägning ska ske skriftligt för att äga giltighet.

19.3   Om Leverantören säger upp Avtalet enligt 17.1 har Leverantören ingen skyldighet att leverera Produkterna och, i förekommande fall, tjänster eller montering. Leverantören har rätt till ersättning för all skada som Leverantören lider till följd av Kundens avtalsbrott.

 

20. Tvist

20.1  På detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska svensk materiell rätt tillämpas. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.