MPP

Sök
Certifieringar

Certifieringar

Några vanligt förekommande certifieringar, och vad de innebär

ADR

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S, utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ADR står ursprungligen för Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route. På engelska: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

Undantag från ADR

Hur och när får man köra sin dieseltank utifrån undantagsreglerna för ADR-transport? Bestämmelserna säger bland annat att: ”Undantag kan inte tillämpas av företag som transporterar farligt gods för sin egen förrådshållning, eller för intern eller extern distribution.”

adr

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller dock inte för:

– Transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid. Detta under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods består av brandfarliga vätskor, transporterade i återfyllningsbara behållare fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 liter per behållare och totalmängden inte överstiga 240 liter per transportenhet. Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som förpackat för detaljhandelsförsäljning.

– Transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet, såsom leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller anläggningsområden eller i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete; detta i mängder som inte överstiger 450 liter per förpackning, inklusive IBC-behållare och storförpackningar, och inte heller överstiger de i 1.1.3.6 angivna högsta tillåtna totalmängderna. Åtgärder ska vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. Undantagen i detta stycke gäller inte för klass 7. Transporter som genomförs av sådana företag för deras förrådshållning eller interna eller externa distribution faller dock inte under denna undantagsregel.

Här kan du läsa mer om gällande regelverk (fr.o.m. s. 8)

Certifieringar
adr

IBC

Ett återkommande begrepp när man pratar om bränsletankar är IBC, vilket står för intermediate bulk container. IBC-tankar är konstruerade för att enkelt kunna transportera svårhanterliga ämnen och farligt gods. Därmed behöver dessa tankar uppfylla en rad krav vad gäller hållbarhet, tillverkningsmaterial, volym, med mera. IBC-tanken måste till exempel vara ADR-godkänd för att lagligt kunna transportera bränsle (undantaget gäller för ADR-transport för privat bruk med tankar på under 450 liter). Vi på MPP tillverkar och säljer IBC-tankar i flera praktiska format och storlekar, anpassade till de många industrier och miljöer där vi vet att säker och smidig bränslehantering är ett måste. Vår pickuptank i aluminium är ett bra exempel: Mönsterskyddad i EU och Norge, PEFC-certifierad, tillverkad i ett underhållsfritt material och tillgänglig i volymer från 150 upp till och med 400 liter. Dessutom slipper du fundera på det bäst före-datum som finns hos till exempel en IBC-tank av plast, vars certifikatstidsbegränsning ligger på max fem år. Du hittar gällande regelverk här (fr.o.m. s. 985)

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification – förkortat PEFC – är ett system för certifiering av miljövänligt skogsbruk. Tankar som används av PEFC-certifierade företag måste vara UN-märkta och ha ADR-certifikat, men ADR-godkända plasttankar måste ändå kasseras efter fem år och behöver dessutom ha en ingjuten klocka som visar när tanken tillverkades. Vår pickuptank i aluminium har inget sådant bäst före-datum, och det rost- och underhållsfria materialet gör även att bränslet förblir rent under förvaringen. Tanken uppfyller samtliga krav som de tankar PEFC-certifierade företag får använda i sin verksamhet måste leva upp till.
Certifieringar

Miljögodkända tankar och cisterner

Miljögodkända tankar och cisterner är invallade tankar, vilket framgår i Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde: NFS 2021:10. Själva begreppet ”miljögodkända tankar” används på arbetsplatser där endast invallade tankar är tillåtna. Den vanligaste rekommendationen är att använda en dubbelmantlad/invallad ADR-tank. Den kan användas på – och förflytta bränsle till – alla tänkbara platser, så vida inte arbetsplatsen eller kommunen säger något annat.

NFS 2021:10

Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde.

MSBFS 2018:3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.
Certifieringar

Vilka certifikat och godkännanden uppfyller MPP:s dieselcisterner?

Våra dieselcisterner är tillverkade enligt MSBFS 2018:3-standard, och uppfyller kriterierna för 12-åriga besiktningsintervall (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bl.a. diesel). De är även konstruerade enligt NFS 2021:10-standard (Natur­vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).

Vilka certifikat och godkännanden uppfyller MPP:s dieseltankar?

Våra dieseltankar är certifierade som IBC-förpackningar (Intermediate Bulk Container), i överensstämmelse med följande regelverk och rekommendationer:

– UN-godkänd (FN:s rekommendationer för transport av bl.a. diesel)

– ADR-godkänd (europeiskt regelverk berörande inter­nationell vägtransport av bl.a. diesel)

– RID-godkänd (internationella regler för transport av bl.a. diesel på järnväg)

– IMDG-godkänd (kod för internationell sjöfart med transport av bl.a. diesel).

De är även konstruerade enligt NFS 2021:10-standard (Natur­vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).

MPP:s ISO-certifieringar

MPP är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.
mpp certification

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.